Anasayfa
Tarih
Kültür
KISAS
AKPINAR
Veliyettin Ulusoy
Dertli Divani
Ozan İsyani
Ozan İsyani Yazıları
Geçmiş Zaman Olur ki
Kısas Halk Kültürü
Fotoalbum

 

                                  ALEVİLİK - BEKTAŞİLİK                         

                                                                       POSTNİŞİN  VELiYETTİN ULUSOY

 

Genel olarak bu iki sözcüğün ayrı anlamda kullanıldığı gözlenmektedir. Alevilik, Hz. Ali'yi seven onun İslam anlayışını ve yorumunu benimseyen bir inanış sistemidir.
Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli'den sonra ortaya çıkmış, Aleviliğin zaman içinde yıpranmış ve o günkü sosyal yapıya uygun hale getirilmiş şeklidir. Yani Hacı Bektaş Veli Alevilikte bir reform yaparak Hz. Ali'nin yaşadığı dönemde başlayan Alevilik inancını, Anadolu kültürünü ve çağın gereksinmeleri ile sentez yaparak, hoşgörülü bir dini felsefe olan Bektaşiliği kurmuştur.
Temelde inanç aynıdır, ancak o çağda Arap kültürünü ve Arap tarihinin etkisi hissedilir vaziyettedir.

Bektaşilikte, Aleviliğin temel kuramları hassasiyetle korunmuş özel ve sosyal yaşantıda, kişiyi dar kalıplardan kurtararak daha hoş görülü bir düşünce özgürlüğüne kavuşturmuştur.

İnancın temelinin Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli'nin değeri ölçülmez kişiliklerine bağlı olması, Hacı Bektaş Veli'nin, Hz. Ali soyuna bağlı olduğu inancı, hatta isim değiştirmiş Hz. Ali olduğuna itikat ve inanç, temelde birbirinden farkı olmayan Alevilik ve Bektaşiliği ayrılmaz bir şekilde birleştirmiştir. Biz buna Anadolu'da Alevi-Bektaşi diyoruz.
Dikkat edilirse bugün İran'daki, Irak'taki veya diğer İslam ülkelerindeki Şiilikle, Anadolu Alevi-Bektaşiliğinin arasında benzerlik yok denecek kadar azdır.

Bu İslam ülkelerindeki Şiilik, kadın ve erkeğin katı şekilde ayrılmasına ve erkeğin kadından üstün tutulması , namaz, oruç, hac, vs'nin dini şartı olması gibi kurallar, katı taassup ölçüsünde uygulanmaktadır.
Halbuki Anadolu Alevi-Bektaşiliğindeki bu katı uygulamalara yer olmadığı gibi, insanın ve inancın yüceliğine dayanan, temelinde sevgi ve hoşgörülü bir ahlak sistemi geliştirmiştir.

Bu bakımdan ülkemizde inanç , sosyal yaşantı, gelenek, görenek ve düşüncede birbirinden farksız olan bu toplumu bir bütün olarak kabul edip, Alevi- Bektaşi diye adlandırmak en doğru teşhis olur. Gerçek de budur aslında.
Bence bu önemli konuyu açıklığa kavuşturduktan sonra, Hacı Bektaş Veli düşüncesinin kaynağı ve dayanağını açıklamaya çalışacağım.

Hacı Bektaş Veli her şeyden önce bir İslam mutasavvıfıdır. Kişiyi daha kapsamlı daha özgür bir düşünce ve inanç sistemine de kişisel yönelişler ve zevkler olmaktan çıkararak toplumun huzur ve mutluluğuna yönelik bir biçim almıştır.

Tasavvuf, genel hatlarıyla daha geniş, daha kapsamlı ve daha özgür bir düşünce sistemini özünde barındırır. İşte bu özellikle Hacı Bektaş Veli tasavvuftan toplum için yaralanma yoluna gitmiştir. Hacı Bektaş Veli düşüncesinde, ilk gördüğümüz şey insan ve insan sevgisidir. Din, insanı sevme, sayma ve yüceltmenin en mükemmel kurum ve yolu olarak ele alınmıştır. Böyle olunca da din, sadece kendisine inananlara değil, inanmayanlara da rahmet ve mutluluk dağıtacaktır. Bu mutluluğun dağıtıcısı "kamil insan" dır. Alevilik - Bektaşilik inancına göre bunlar dördüncü kapı olan "hakikat" kapısına ulaşmış velilerdir.

Bu makamlara ulaşmanın yolu, her yüksek huyu almak ve her alçak huyu bırakmak şeklinde özetlenebilir. Burada kastedilen yüksek huy tanrısaldır, Alevilik, Bektaşilik'e göre insandaki tanrısal taraftır. Hakkın ademde mevcut olmasıdır. Fakat bunun yanında "alçak huy" diye adlandırılan kısım insanın nefsi, yani şeytani kısmıdır. Bu düşünceye göre insan aklını kullanarak, şeytani kısmını ne kadar atarsa, kendisinde mevcut tanrısal kısmına o kadar yaklaşır ve hakikate ulaşır. Hakikate ulaşmak, bir katrenin, bir damlanın okyanusa kavuşması gibidir. Bu felsefeye kaynak, Kuran'ın 37. ayetidir. 37. ayette, Kuran 'ı anlamak için gerekli görülen kalp nedir? Bu kısa ifadeyle, "gönül gözü" veya duygular üstü idraktir. Kuran'ın basiret diye adlandırdığı bir kuvvet, 16. yüzyılda yaşamış Fransız düşünürü Pascal tarafından tam kuramlar bir tespitle şöyle ifadeye konmuştur:

"Sonsuza yakalayan idrak"

Demek oluyor ki, Kuran'ı gereğince anlamak için ilahi kaynaktan gelen ve adına bizim dilimizde "gönül gözü" dediğimiz, ilham, kalp, basiret de denen bir vasıtasız bilgi nasibine ihtiyaç vardır. Sadece akıl ve entelektüel bilgi Kuran'ı gereğince anlamak için yetmez. Alınan ayetin ifadesiyle: Kuran'da, tam bir tanık olarak kulak veren kimse için ibret ve öğüt vardır.

İslamiyet'i yalnızca bazı şekle ait merasimlerin uygulanmasından ibaretmiş gibi gösteren ve Hz. Muhammed'in "Kuran iç içe yedi mana üzerinedir" hadisini unutarak Kuran'ı yalnızca dış anlamların göre yorumlayıp değerlendirmeyi din alimliği sanan dar görüşlü ve kısır düşünceli bazı din adamları tarafından ölüme mahkum edilen tasavvufun en büyük şehitlerinden Hallac-ı Mansur ( Ö. 922 ) kendisini, en ağır işkencelerle öldürenlere, idam yerinde şöyle dua ediyordu:

"Allahım, güzelliğinin açılan sırlarını başkalarından gizleyerek, onlara sahip olma imkanını bana vermek ve kınayanlardan beni esirgemiş olmakla bahşettiğin nimetine teşekkürü bana nasip et. Şu topluluk senin kullarındır. Dinlerine olan bağlılık yüzünden ve senin rızanı kazanmak umuduyla, beni öldürmek üzere toplanmışlar. Onları affet...

İyi biliyorum ki, ban açtığın sırları onlara açsan, yahut onlardan gizlediğin şeyleri benden de gizleseydin, bu başıma gelmezdi. Yaptığın şeyler sana hamd, dilediğin şeyler için de yine sana hamd olsun Allahım..."

Bu sözleri söyleme kudretini kendinde bulan Mansur'un suçu sadece "Ene'l Hak", "Benim Hak'ım" sözü idi. Bu söz kendisinin darağacına götürmüş; Nesimi'nin,
"Mansur Ene'l Hak söyledi,
Haktır sözü hak söyledi"
mısraları da onun tasavvufi zevk ve heyecandan nasiplenmemiş dar görüşlü kısır düşünceli din adamlarının fetvalarıyla derisi yüzülerek öldürülmesine sebep olmuştur.

Halbuki, Mansur'un dolayısıyla Nesimi'nin anlatmak istedikleri gerçekte şu idi:
İnsan dahil, kainatta ve yeryüzünde her ne yaratılmışsa hepsi de yüce Tanrı'dan birer görüntü, birer gölgesidir.
Bir ayna da görüntünün oluşabilmesi için bir asıla, bir gerçek şeye ihtiyaç vardır. Bu bakımdan aynadaki görüntüler, hiçbir zaman asıl, yani gerçek varlık olamazlar. Mam, yine de tüm noktaları tüm zerreleriyle ona aittirler. Bir başka söyleyişte; aynada bulunan bir görüntünün her zerresinin aslı, aynada o görüntüyü meydana getiren gerçek varlığa dönecek, onunla bir ve beraber olacak; orta yerde ise, asıl varlıktan ayrı, gölge diye bir şey kalmayacaktır.

İşte, Mansur bu gerçeği fark edebilme sırrına ulaştığı an, duymuş olduğu o büyük ve önüne geçilmez coşku ile "Ene'l Hak" diye haykırmaktan kendisini alamamıştı. Mansur aslında:
"Ben gerçek bir varlığın parçasıyım. Aslım da tek gerçek varlık olan Tanrıdır. Ben ona aitim.
Onda bir zerre, bir görüntüyüm. Bu sebeple de ben Tanrı'da , Tanrı da bende mevcuttur" demek istemişti.

Koca Yunus ise:


"Beni bende demen, bende değilim,
Bir ben vardır benden içeri"
Mısralarıyla aynı düşüncede olduğunu belirtir.

Bektaşi toplumunda "Güzide Ana" olarak adı ve deyişleri geçen, deyişlerinde Katibi mahlasını kullanan, 18. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan, Şehit Feyzullah Çelebi'nin kızı olan, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nda mezarı bulunan Güzide Ana aynı konuyu pek çok deyişinde işlemiştir:

Sen seni yitirip gezme ırağı
Sen seni gör cümle eşya sendedir
Sen sende bulursun sende gereği
Sen seni gör cümle eşya sendedir

Adem değil midir. Allame-i esma
Adem değil midir nev-i musliha
Adem değil midir Müsha-i kübra
Sen seni gör cümle eşya sendedir

Adem değil midir bab-ı eyvallah
Adem değil midir ol Resul Allah
Adem değil midir sırr-ı Seyfullah
Sen seni gör cümle eşya sendedir

Adem değil midir nur-u arşullah
Adem değil midir kenz-i sırrullah
Adem değil midir Kabe beytullah
Sen seni gör cümle eşya sendedir

Yedi iklim yedi derya sendedir
Yedi ayet yedi esme sendedir
Yedi kitap yedi bina sendedir
Sen seni gör cümle eşya sendedir

Özün bilmeyene echel dediler
Yola gitmeyene efsel dediler
Benliğin farkedene ekmel dediler
Sen seni gör cümle eşya sendedir

Sen seni görürsen sensin delalet
Sen seni görmezsen sensin delalet
Sen seni islah et ki gele inayet
Sen seni gör cümle eşya sendedir

Sen seni bilirsen yeksan olursun
Sen kendi derdine derman olursun
Sen seni bilmezsen pişman olursun
Sen seni gör cümle eşya sendedir

Katib der ki suret-i Rahman
Ademdir cümleye delil-i bürhan
Habersiz dolaşma ey gafil insan
Sen seni gör cümle eşya sendedir

Burada şunu da belitmeden geçemeyeceğim; pek çok araştırmacı eserinde Katibi'yi ( Güzide Ana ) erkek zannetmektedir. Bunu da burada düzeltmek istiyorum.
Sonuç olarak inancın temelini teşkil eden tasavvuf konusu, , Alevi- Bektaşi halk edebiyatında devamlı olarak dile getirilmişti.
Akıl insana verilmiş en büyük nimet. İnsanı insan yapan, Allah'a ulaşmaya layık kılan nitelik . Akıl, sebeple netice arasında, sağlam bağlantı kurma yeteneği. İnsan özgü. Ama unutmamak gerekir ki zayıflık, vesvesede insan özgü.
Aklın, fiilin yani düşünmenin öğeleri, bilinenle karşılaştırma yaparak bilinmeyenle nedensellik ilişkisini bulabilmektir. İki kere ikinin dört ettiğini bilince, iki kere dördün sekiz edeceğini bir kıyaslamayla öğrenip belleriz.
Ya ilişki denklemi kuramadığımız olaylar? Ya bilinmeyenin, hiç kıyası gelmeyenin davranışları ve bu davranışlarının neticeleri? Hemen şu gerçek karşımıza çıkıyor; aklın el atamayacağı sahalar var. Bu sahlarda ısrarla akıl kullanmaya çalışmak, on mumluk ampulle , gece karanlığında ufku taramaya benzer. Sonuç olsa olsa gölgeler, hayaletlerdir.

Bugünkü tıp bile insan beyninin büyük bir kısmının ne işe yaradığını bilmemektedir. Yani insan zaman içinde pek çok şeylere muktedir olabilecektir.
Aklımız, kişisel akıl, tasavvuf deyimiyle cüzi akıl, , ilahi aklın yanında ummanda bir zerre bile değil, olsa olsa ilahi akıldan bir misaldir.
İlahi akıldan esintiler yakalama aracı ise, akıl değildir, gönüldür. Seziş... Duyuş... Çünkü gönül, tek... Akıl gibi kısımlara ayrılmış değil. Cümle alemde tek gönülde. İlahi aklın yayınını, o akıldan bit duyuş diye ifade edebileceğimiz gönlün anteni yakalar.

Alevi- Bektaşilikte buna " gönül gözü" diyoruz. Öyleyse şu sonuca varabiliyoruz demektir. Tek gönlün kudreti bireysel varlığımızı sardığı, gönlün yayını, kişiliğimizin parazitlerden arınabildiği oranda, ilahi aklın keyfini süreriz. Büyük keşiflerin, birden içe doğuş şeklinde fışkırdığını hatırlatırsak, dediğimizin doğruluğunu kanıtlamış oluruz. Şaire ilham gelmesi gibi...

Kendi mütevazı hayatımızda da en sağlam kararların, en umulmadık eserlerin böyle meydana geldiğini görmüyoruz. Cüzi aklın sanatı yaratmasıda bundan değilmi?
Şüphesiz yukarda dediğimiz gibi akıl en büyük lütuf. Ama esas kaynaktan ( Tanrı ) uzak tutulduğu ve kişilik sedasına " ben" iddiasına sebep olduğu, yani gönüle bağı kesildiği oranda vesvese kutusudur. Ve tersine gönüle yol verdiği oran da, Kater-Umman birleşmesinde kapıyı açan sadık hizmetkar olur.
Yanlış anlaşılmaması için vurgulamamız gerek cüzi aklın rolü büyük. Şaşırtsa, benlik sarhoşu olsa bile rolü büyük; iç alemimizi alacaya bulaya , tek hakikat rengini, prizmanın binbir noktasından yansıyan çeşitli renklere dönüştüren, aradığımızı kaybettirip, sonra bulmamıza imkan sağlayan , var oluşu dinamik kılan cüzi akıldan başkası değildir.

Şu ilahi dengeye çok dikkat etmek gerek; kararında kullanılan herşey bizi hakikat kararlılığıyla aynı gayeyi paylaştırmaya götürür, karardan ayrılıp, eski tabirle ifrata düşmek ise sapıklığa vardırır. Azgın inkarcıyla, azgın sofu, aklını herşey zanneden kurnazla, aklı kullanmaya hiç yanaşmayan softa, aykırı yollara koşar görünseler de, aynı hedefi paylaşır.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Öğretim Üyesi ve Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yaşar Nuri Öztürk şu şekilde konuya açıklık getiriyor.
"Bektaşilik" in, tasavvufun, daha doğrusu İslamın özünü yansıtan evrensellik ve hümanizmim; yobaz çevrelerce karartılan çehresinin sürekli bir mücadele ile aydınlandığa çıkarılmasında oynadığı rolün vurgulanmasıdır. Bektaşilik sadece insana değil , bütün canlılara, bütün hayata saygının destanlaşmış menkıbeleriyle doludur. İnsana saygı dinler üstü bir gerçektir. Çünkü din de insanın mutluluğu için bir vasıtadır. O halde dinin vermek peşinde olduğu şeyi peşinen benimseyen ve ona hizmet eden yaklaşımlar, kutsaldır. İnsanın rahatsız edilmesi tek yerde ve tek zamanda mümkün olabilir. İnsanı rahatsız edenlerin, rahatsız edilmesi halinde...

Bektaşiliğin bu insan sevgisi; dinin, kinlerin ve inatların beslenmesinde bağnaz, yobaz tipe ters düşünceyi zora kılmıştır. Gerçekten de tarih boyunca; Bektaşilik; Softa, bağnaz, şekilci, insan ve hayat gerçeğinde habersiz gözü bağlı gidişe sürekli isyan içinde olmuştur. Anadolu insanı çağlar boyu ruhunu karartan, ufkunu daraltan ve hatta gırtlağını sıkan yobazlık ve bağnazlığın, hayatı çekilmez hale getiren baskıların karşı çıkarken hep Bektaşiliğe, Bektaşilere sığınmış, çıkarttığı isyan sesini kendine mal etmekten korktuğu anda, gam yüklenmekten hiç çekinmeyen Bektaşi tipi devreye sokmuş, isyan ve karşı çıkışını onun dilinden ifadeye koymuştur. Bektaşilik Bektaşiler, toplumun, adeta nefes almak için sığındığı son pencere gibidir. Halkın hiciv, mizah, hikmet ve nüktedanlığına damga vurmuş hemen bütün espiriler "Bektaşi insanıdır" diyor.

Alevi - Bektaşi Toplumunda Ahlaki Kurallar

Alevi-Bektaşi toplumunda çok güçlü bir ahlak sistemi gelişmiştir. İbadet şekillerinde ve yaşantının diğer bölümlerinde oldukça toleranslı davranıldığı halde ahlak kurallarında etkin bir disiplin ve ona bağlı olarak caydırıcı yaptırımlar uygulanır. Ahlak dışı bir hareket o kişinin toplum dışına atılmasına neden olur.
Her Alevi- Bektaşi, eline, diline ve beline sahip olacaktır; - Adam öldürmemek, yaralamamak dövmemek , hırsızlık yapmamak, güveni kötüye kullanmamak, başkalarının hakkına tecavüzü kapsayan her türlü işten sakınmak, elini hangi koşullar içinde olursa olsun kötülüğe uzatmamak.
- Yalan söylememek, yalan şahadette bulunmamak, sövmemek, başkalarının aleyhinde konuşmamak, çirkin ve ayıp sözler kullanmamak diline hakim olmak.
- Belden gelecek kötülüklerden uzak durmak, ırz ve namusa saldırmamak, zina ve livata yapmamak, sarkıntılıkta bulunmamak, tüm kadınlara bacı gözüyle bakmak.

Bu üç temel kuralı Alevi-Bektaşi insanın kendi benliğinde oluşturması gerekir. Kişi hareketini önceden özbenliğinde ölçecek, kendi zor ve kötü geleni başkasına yapmayacaktır.
Yunus:
"Sen sana ne sanırsan, ayrığada onu san. Dört kitabın manası budur eğer varısa" der. Bu ahlak kuralları, kişinin özel yaşantısı içinde de öz eleştiri ile denetlenen bir tür gelenek oluşturmuştur. Bu geleneğin etkisi yaygın ve temellidir. Yoluna bağlı bir Alevi-Bektaşi'nin eliyle koymadığı bir şeyi, sonradan yerine koymak, ödemek suretiyle de olsa alması mümkün değildir, gözüyle görmediği ve üstüne lazım olmayanı söylemez
eşlerden herhangi birisi, özellikle koca haksız bir nedenle veya keyfi olarak eşini boşayamaz. Kadın erkek eşitliği her ve her yönde gerçekleştirilmiştir. Kadın erkekten kaçmaya gerek duymaz. Ahlak kurallarına saygısı ve iffetine güveni vardır. Ailede kadının özel bir ağırlığı vardır, sözü dinlenir, bir saygınlığı vardır. Cem ayinine ve kurban toplantılarına erkekle birlikte kadın da katılır. Alevi-Bektaşi toplumunda ta başlangıçtan bu güne kadar kadının erkekten kaçması, haremlik selamlık olmamıştır. Birden fazla kadınla evlenmek Alevi-Bektaşi'lerde çok seyrek görülür, daha çok, çocuğu olmayan aileler ile sınırlıdır.

Alevi-Bektaşi toplumunda kadına verilen hak ve yetkiler ona gösterilen saygı - özellikle geçmiş yıllarda - Taassubun hazmedemediği bir davranış olduğu için, bu konuda çeşitli yalanlar ve iftiralar uydurulmuştur. Olgunlaşmamış kişiler, kendi özbenliklerini kötülükten ve kötü niyetlerden arıtmadıkları için,Alevi-Bektaşi ayinlerine kadınların katılması, "Mumsöndü" ayinleri şeklinde insafsız ve bilgisiz iftiralara konu yapmışlardır. Ham ruhlu yobaz kişiler Alevi-Bektaşi inancındaki yüceliği ve temizliği bir türlü anlayamamışlardır. Bir Alevi-Bektaşi'nin, dem de içse, başka kadınlara bir bacı, bir kız kardeş gözü ile bakacağını, bu tür iftiracılar kendi kötü düşüncelerinden geçtiği gibi, erkeklerin hayvani hislere kapılıp saldıracaklarını sanmışlardır.

Toplumun nüvesi olan aile müessesi ve aile içinde dayanışma, evlilik müessesi sağlamlığı ve devamlılığı şuurlu bir dini inancın sosyal yaşantıdaki yansıması olarak kabul edilmektedir. Özden gelen temizlik ve kişinin özel yaşantıda, dini inançla güçlendirmiş otokritik, dışarıdan yaptırım uygulamasına çok seyrek gereksinme duymuştur. Kişinin kendi kendisini denetlemesi, özellikle yapacağı işlerin iyi veya kötü olduğunu özbenliğine ölçerek bir yargıya varması, onları büyük ölçüde kötülüklerden korumuştur. Bununla beraber, Alevi-Bektaşilerde "düşkünlük" denilen, toplumsal yaptırım yakın zamanlara kadar özenle uygulanmıştır. Alevi-Bektaşi toplumunda Talip, Dede, mürşit kim olursa kötülüklerden kendi istek ve iradesiyle sakınacaktır. Bu asıldır. Ancak o kişi kendisini bu kötü işlemlerden kurtaramamışsa onu Alevi-Bektaşi yolu düşkün saymıştır. Düşkünlük, bir cezadan çok caydırıcı ve ibret verici sosyal ve toplumsal tedbir niteliğindedir. Toplumun ahlak anlayışında çıkan bir hastalığın tedavisi, vücuda yayılmaması için yapılan bir tür ameliyattır. Haksız olarak eşini boşamış veya adam öldürmüş veya benzeri bir cemiyet veya ahlak kuralını ihlal etmiş kişi, yasal cezasının dışında Alevi- Bektaşi toplumunun dışına atılarak, bir mikrop gibi toplumdan soyutlanmaktadır. Düşkün olan kişi ile kimse selamlaşmamakta, evine gidip gelmemektedir. Düşkün ayinlerine katılmamakta, kurban eti yiyememektedir. Kimse ondan bir şey isteyemediği gibi onun istediği de verilmemektedir.

Ailesi, düşkün olan kişiyi evinden dışarı atmadıkça, düşkün kişi ile yanı kazandan yemek yiyenler de düşkün gözü ile görülmektedir. Düşkünün müsahibi de müsahiplikten ayrılmadığı sürece, müsahibi olduğu düşkünle birlikte, aynı muameleye tabi, aynı davranışlara muatap olmaktadır.

Düşkün suçunun ağırlık derecesine göre değişik süre bu durumda kalmakta, çevresi ve ayin-i cem erenleri onun doğru yola yöneldiğine inandıkları taktirde, suçtan mağdur olanların zararını ödemek ve mümkün olduğu kadar onların rızasını almak koşulu ile ve "sistem" denilen bir para tazminatı ödeyerek düşkünlükten kaldırılmaktadır ve topluma katılabilmektedir.
Düşkün işlerinde, düşkün yapma veya düşkün kaldırma da dede aracılığı ile mürşit icazeti lazım ise de işin kesin sonuçlandırılmasında bir tür "jüri" durumunda olay köy ve çevre halkının rızası şarttır. Bu rıza alınmadıkça düşkünlük işlemi geçersizdir., yolun kuralına uygun değildir.

Alevi-Bektaşi yolunda aileye bağlı olarak bir de müsahiplik müessesi vardır. Akraba veya yakın komşular ararsında bağlılık ve yardımlaşmayı güçlendirmek amacı ile kurulmuş olan müsahipliğin kökleri Hz. Muhammet zamanına kadar dayanmaktadır. Yol kardeşliği anlamına gelen Müsahipliği, konunun önemli ve uzun , zamanın kısıtlı olması nedeniyle buraya sığdırmak mümkün olmamaktadır.
Sonuç olarak, şimdiye kadar anlatmaya çalıştığım tasavvufu, Hacı Bektaş Veli Anadolu'ya bir yanan dal parçası, bir güvercin olarak gelmiştir. Bu yanan dal parçası Anadolu'yu aydınlatacak, güvercin barış ve huzuru temsil edecektir. Görev alanı köylerde, küçük kasabalarda ya da göçebe olarak yaşayan, perişan, korumasız Anadolu insanıydı.

Bugün Anadolu2da yaşayan tüm insanların hangi dil, din, ırk ve cinsiyete mensup olurlarsa olsunlar, barış içinde, kardeşçe bir arada, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir hayat yaşayabilmeleri için, Hacı Bektaş Veli düşünce ve felsefesinden alacağı pek çok ders olduğuna inanıyorum.

Saygılarımla.*
Veliyettin Ulusoy

KAYNAK:
1. Hacı Bektaş Veli ve Alevi-Bektaşi yolu, Celalettin Ulusoy
2. Pir Dergahından Nefesler , Celalettin Ulusoy
3. Kuran'da İslam, Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk
4. Çeşitli makale ve kitaplar, Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk
5. Makalat-ı Hacı Bektaş Veli, Aziz Yalçın

Allame-i esma: Allah'ın isimleri, Kübra: büyük, Bab: Kapı, Kenz: Hazine, gömü, Esma: İsimler, Esfel: Sefil, çok aşağı, Ekmel: Kusursuz, Yeksan :Yerle bir, Bürhan: delil, ispat.

* Bu yazı Veliyettin Ulusoy'un; Alevi-Bektaşi Kültür Enstütüsü'nün Bonn'da 10 - 11 Ocak 1998 tarihinde yapılan sempozyumda yapılan konuşmasıdır.

 

             Alevi Bektaşi Toplumunda Yenilik

             Konu başlığı altında düşüncelerimi açıklamadan önce, bu toplumun çeşitli açılardan tarihini ve tarih içindeki önemli olayları çok iyi bilmek gerekir. Önce Alevi-Bektaşi kavramını açıklamaya çalışacağım.

 

             Genel olarak Alevilik ve Bektaşilik ayrı anlamlarda kullanılan sözcüklerdir.

Alevilik, İmam Ali’yi seven, onu hak bilip yolunda gidenlerin bağlı oldukları bir inanış sistemini, dini akideyi tanımlar. Şia mezhebi veya Caferi mezhebi olarak da adlandırılan, zaman zaman politik görüşleri de içermiş olan, fakat aslında, İslamın temel kurallarındaki düşünce ve uygulama farkına yansıtan Alevilik, İmam Ali’nin ilkelerini kapsayan bir dini doktrindir.

Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli’den sonra ortaya çıkmış, İslam esaslarını ve Alevi inancını, çağın gereksinmeleri ve Türk kültürü ile sentez yapan, insanlığın geleceğine ve uygarlığa yönelik, hoşgörülü bir dini felsefe sistemidir; ancak, Türk-İslam sentezi kesinlikle değildir.Temeldeki inanç aynı olmakla beraber kapsamında ve tarihsel gelişimde farklılık bulunduğu söz götürmez. Hz. Muhammed’in yaşadığı çağda başlayan Alevilik, İslam dünyasının her bölgesine dağılmış durumdadır. İslami esaslar yanında, Arap tarihinin ve Arap kültürünün etkisi hissedilir vaziyettedir. Doğuş çağındaki geleneklerin bir bölümü kısmen yaşamaktadır.

Bektaşilik te, İslamın temel prensipleri korunmuş olmakla beraber, kişisel ve toplumsal yaşantıdan, kişiyi dar ve katı kalıplara sokmayan toleranslı bir düşünce özgürlüğü getirilmiştir. Bununla beraber, iki düşünce sisteminde de inancın temelinin İmam Ali ve Hacı Bektaş Veli’nin, eşi bulunmaz kişiliklerine bağlı olması, Hacı Bektaş Veli’nin Ali soyundan geldiğine ve hatta ad değiştirmiş Ali olduğuna inanılması bazı bölgelerde ve özellikle ülkemizde Alevilik ve Bektaşiliği, birbirinden ayrılması olanaksız biçimde birleştirmiştir. Bu inanca bağlı her kişi kendisini hem Alevi hem de Bektaşi sayar. Tercih yapmadığı gibi inanç arasında hiçbir fark görmez.

Gerçekten de, ülkemiz dışında bulunan, örneğin; Endonezya, Irak veya İran’daki Aleviler Hacı Bektaş Veli’nin adını bile duymamışlardır. Bu ülkelerde, kadının erkekten mahrem tutulması, içki yasağı, namaz ve orucun dinin şartı olması gibi kurallar taassup ölçüsünde sürdürülmektedir. Oysa Anadolu’da Hacı Bektaş Veli’den bu yana sözü geçen konularda uygar gelişime paralel, reformlar gerçekleştirilmiştir.

Taassuba dayalı katı kurallar yerine, insan ruhunun ve inancın yüceliğine dayanan bir ahlak sistemi geliştirilmiş, kişiler ve toplum bu yönde eğitilmiştir.

Bu itibarla, ülkemiz dışındaki Alevi inancını geleneksel deyimi ile Şia diye adlandırarak, ülkemizde inanç, gelenek ve düşüncede birbirinden farksız olan kişileri, Alevi-Bektaşi diye adlandırmak en doğru davranış olur, aslında gerçek budur.

Osmanlı Tarihinde Alevilik-Bektaşilikle İlgili Önemli Olaylar ve Sonuçları

Osmanlı’nın kuruluş aşamasında Alevi-Bektaşi tarikatının hakim olduğunu görüyoruz. Zaman içerisinde şeriatın ilerlediğini Fatih döneminde aşağı yukarı şeriat ve tarikatın eşit olduğunu, bu zamandan sonra da şeriatın gittikçe ağırlık kazandığını, özellikle Yavuz döneminde halifeliğin Osmanlı’ya geçmesinden sonra tamamen şeriat kurallarının hakim olması, tarihi bir gerçek olarak önümüze çıkıyor.

Tarihin bu şekilde akışından da Alevi-Bektaşi toplumu nasibini alıyor. Yüzyıllar boyu süren baskı, zulüm ve can korkusundan kuş uçmaz kervan geçmez tepe başlarına, dere içlerine yerleşiyor insanlarımız. Dikkat edilirse Alevi-Bektaşi toplumunun köyden daha büyük ilçe düzeyinde bir topluluğu yoktur. İnancını ve geleneklerini köy toplumuna uygun şekilde, kendine özgü yaşatıyor. Bu arada Alevi-Bektaşi tarihinin en önemli olaylarından birisi gerçekleşiyor. Bu olay Kalender Çelebi isyanıdır. Bu isyandan sonra Alevi-Bektaşi toplumu inanç ve gelenek aynı kalmakla birlikte parçalanıyor ve gruplara ayrılıyor.

Kalender Çelebi kimdir? Ayaklanma olayı nasıl olmuştur, sonuçları ve Alevi-Bektaşiler üzerindeki etkileri nelerdir?

Balım Sultan’ın ölümü üzerine, Hacı Bektaş Veli postuna kardeşi Kalender Çelebi geçiyor. 39 yaşında postnişin olan Kalender Çelebi, kültürlü ve şair tabiatlı bir kişidir. Vaktinin büyük kısmını kitap okumak ve şiir yazmakla geçirmektedir. Postnişiliğin ilk onbir yılında sessiz bir hayat geçiren Kalender Çelebi'yi 1527’de Kanuni Sultan Süleyman’a karşı bir ayaklanma hareketinin başında görüyoruz. Çok şiddetli bir biçimde patlak veren ve hızla yayılan bu ayaklanma sarayı telaşa düşürüyor. Osmanlı Devleti'nin en güçlü hükümdarı Kanuni Süleyman, Sadrazam İbrahim Paşa'yı büyük bir ordu ile isyancıların üzerine gönderiyor. Karaman, Sivas, Dulkadir Vilayetleri askerleriyle de kuvvetlendirilen İbrahim Paşa'nın ordusu ilk karşılaşmada darmadağın oluyor.

Kalender Çelebi isyanı, Osmanlı yazarlarının çoğunun iddiasının aksine ekonomik nedenlere dayanıyordu. Kanuni Süleyman tahta geçtiği zaman, para darlığına bir çare bulmak üzere arazi yazılmasını yenilemişti. Bu işlem keyfi tutumlarla sürdürülüyor, itiraz edenlere, Kadı Muslihiddin'in yaptığı gibi, sakallarını kesmek, dayak atmak gibi cezalar veriliyordu. Tımarlı sipahilerin ve köylülerin zararlı çıktığı bu arazi yazımı, ülke çapında geniş olaylar çıkmasına neden oldu. Kıyamın tabanını Bozok, Sivas, Maraş, Adana ve Tarsus çiftçi Türkmenleri oluşturmakla beraber aynı ayaklanmaya bir o kadar da Alevi olmayan sipahi ve köylü katılmıştı. İlk bozgun üzerine Sadrazam İbrahim Paşa, Kalender Çelebi safında bulunan tımarlı sipahilerle gizli ilişki kurarak, hepsinin arazisini geri vermeyi kabul etti ve onları çiftçi  Türkmen isyancılardan ayırmayı başardı. Böylece ikinci karşılaşmada Kalender Çelebi ordusu bozuldu ve kendisi de öldürüldü. Osmanlı tarihinde en büyük çiftçi köylü ayaklanması olarak nitelenen Kalender Çelebi kıyamı bu biçimde sonuçlandıktan sonra köylü bir daha baş kaldırmayacak şekilde ezilmişti. Ölümünden sonra, büyük kardeşi Balım Sultan'ın türbesinde toprağa verildi.Kalender Çelebi’nin ölümünden 24 yıl sonra yani 1552 yılı, Hacı Bektaş Veli Dergâhı'na Sersem Ali Baba adında bir kişinin dede-baba unvanı ile atandığı görülüyor. Mücerret (evlenmemiş) olduğu söylenen dervişler yerleştiriliyor. O tarihe kadar Hacı Bektaş Veli Dergâhı'nda dede-baba ve mücerret derviş diye bir şey yoktur. Bu tarihten sonradır ki Hacı Bektaş Veli evli idi, evli değildi tartışmaları zaman zaman alevlenerek sürmüş gitmiştir. Ve böylece ilk ayrılık tohumları atılarak  parçala böl idare et politikası uygulanmaya sokulmuş ve kısmen başarılı da olmuştur. Alevi-Bektaşi tarihindeki bu önemli isyandan sonra Hacı Bektaş Veli soyundan gelenlerin Alevi-Bektaşi inancını sürdürmedeki etkinliği ortadan kaldırmak için, Hacı Bektaş Veli’nin mücerret (evlenmemiş) olduğu söylentisinin çıkarıldığını iddia edenler de vardır. bu şekilde düşünenlere göre Anadolu’daki bazı ocakzâdelere HacıBektaş Veli’nin çocuksuz olduğu savları cazip gelmiş, kendi ocaklarının bu yönden itibarının artacağını düşünerek ve Hacı Bektaş Veli Dergâhı tarafından kontrol edilmelerini bertaraf etmek için bu rivayetleri desteklemişlerdir.

Bilindiği gibi Alevi-Bektaşi yolunda el ele el Hakk'a inancı vardır. Bu inanca göre talipleri dedeler, dedeleri Hacı Bektaş Veli Dergâhı kontrol eder. Bu otokontrol sistemi, yüzyıllar boyu devam etmiş, halen de devam etmektedir. Yukarı da anlatmaya çalıştığım sebeplerden dolayı bu sistemin dışında kalan büyük bir Alevi-Bektaşi toplumu vardır.

Sonuç olarak;

1-      Kalender Çelebi kıyamından sonra Sersem Ali Baba’nın Hacı Bektaş Veli Dergâhı'na atanması ve Hacı Bektaş Veli mücerret olduğu iddiasının ortaya atılması,

2-      Bazı ocakların bu düşünceyi desteklemeleri,

3-      Alevi-Bektaşi toplumunun büyük baskılar altında kalmaları,

4-      Ulaşım zorluğundan kaynaklanan nedenlerle Hacı Bektaş Veli Dergâhı'ndan kopuşlarla Alevi-Bektaşi toplumunu bin bir parçaya bölmüş, en büyüğü köy olan içine kapalı toplumları oluşturmuştur. İnanç temeli aynı olmakla birlikte sürek farklılıkları buradan kaynaklanmaktadır.

Bu gerçek ortaya çıktıktan sonra;  aynı inanca sahip olan bu toplum, aralarındaki ufak tefek farklılıkları büyütmeden, hangi ocaktan olursa olsun, el ele verilmesi, birbirlerini kucaklaması, birbirlerine sevgi ve saygı göstermeleri, bu yolda yapılacak en büyük reformdur.

İnanç ve Gelenekler Açısından Yenilikler

Bu konu çok hassas, bir veya birkaç kişinin  bu kişiler lider, dede, mürşit ne olursa olsun  düşünce paralelinde yapılması, çok tehlikeli olduğu gibi, parçalanmalara da neden olabilir.  

Aşağıda değineceğim konularda bunlar kesinlikle yapılmalı şeklinde bir düşünce ve iddiaya sahip değilim. Sadece fikir olarak tartışmaya açılsın. Toplum, kendine uyanı zaman içerisinde kabul eder veya etmez. Toplum neye karar verirse şüphesiz doğru olan da odur. Fakat bunun yanında inanca etki etmeyen birtakım basit yeniliklerin yapılması, zaman ve şartlara uyulması kaçınılmazdır.

 Bunlar nelerdir:

1.     Cem ve toplantılara katılırken yıkanıp temizlenmeli, çamaşır değiştirilmeli, rahatsız edici kokular içeren yiyecek ve içecekler yenilmemeli içilmemeli.

2.     Cemlerde sakka suyu dağıtılırken bir bardak veya tastan herkes içmemeli. Küçük bardak veya kadehlere hatta günümüzde ucuz ve bol olan plastik bardaklarla herkese ayrı ayrı dağıtılmalı.

3.     Kurban lokması yenirken yine aynı sistem uygulanmalı.

4.     Lokma verirken el değil, çatal kullanmalı.

5.     Cemlerde, kurbanlarda ve diğer toplantılarda, hizmet bölümü yapılmalı. Yük, üç-beş kişi üzerinde kalmamalı, herkes yardım etmeli.

6.     Semah, düğünde, eğlencede yapılmamalı; sadece cemlerde yapılmalı. Çünkü semah yolumuzdaki oniki hizmetten birisi olup, bir ibadettir.

7.     Cemlere ve toplantılara aşırı alkol alanlar katılmamalı.

Yukarıda değinmeye çalıştığım bu ve buna benzer yenilikler, zannediyorum kimsenin itirazına sebep olmayacaktır.

Bunun yanında sosyal yaşamı ilgilendiren yenilikler de yapılmalı, bunu yaparken yukarda bahsettiğim gibi toplumun, teklif edilen fikri irdeleyip kabul etmesi veya etmemesi sonucundan hareket edilmelidir. Alevi Bektaşi toplumunun son kırk yılda yaşadığı sosyal ve ekonomik değişikliği dikkate almak, burada en önemli etkenlerden birisidir.Yukarı da bahsettiğim gibi tarihte en büyük Alevi-Bektaşi toplumu, köydür. Otuz-kırk yıl  önce Avrupa’ya ve büyük şehirlere başlayan göç, toplumun sosyal yapısını değiştirmiştir. İnanç bazında olsun, sosyal yapıda olsun köy toplumuna uygulanan birtakım kurallar, mevcut topluma uygulandığında açık vermektedir. Bunlardan en önemli ikisi musahiplik ve düşkünlük müessesesidir.

Alevi-Bektaşi toplumunda çok güçlü bir ahlak sistemi geliştirilmiştir. İbadet şekillerinde ve yaşantının diğer bölümlerinde oldukça toleranslı davranıldığı halde, ahlak kurallarında etkin bir disiplin ve ona bağlı olarak caydırıcı yaptırımlar uygulanır. Ahlak dışı bir hareket, o kişinin toplum dışına atılmasına neden olur. Toplum dışına atılan kimse ceme, kurbana katılamadığı gibi, kimse ona selam alıp, selam da vermez. Düşkün olan kimsenin, bilindiği gibi musahibi de düşkün olur. Ufak köy toplumunda, musahipler birbirlerini korur, biri diğerinin yanlış hareketine mani olabilirdi. Fakat bugünkü ortamda bunun mümkün olmadığı açıktır. Musahiplerden birisinin köyde öbürünün yurt dışında olduğunu düşünelim. Yurt dışında bulunan musahip suç işlediğinde, köyde bulunan muhasibi de cezalandırmak ne dereceye kadar doğrudur?

Musahiplik hepimizin bildiği gibi yol kardeşliğidir. Namusun dışında her şeyin ortak olduğu en ufak bir ayrıcalığın olmadığı bir müessesedir. Yurt dışında çalışan musahibin aylık kazancıyla, köyde bulunan musahipliğin aylık geliri arasında kuşkusuz fark vardır. Bunlar kazandıklarını ortaya koyup eşit bölüşebiliyorlar mı? Musahipliğin şartlarını tam olarak yerine getiren musahip kardeşler, bugünkü ekonomik ve sosyal şartlarda halen var mı? Bu yolu seven ve ona itikat eden bir kimse, eğer kendisine uygun musahip bulamıyorsa, yola girmemeli ikrar vermemeli mi? Buna mani olmak doğru mu? Köyden şehre gelmiş bir aileyi düşünün, ekonomik yönden sıkıntısı var, tüm aile fertleri çalışmak mecburiyetinde. Bu ailenin kızı babanın, annenin bilgisi dışında bir delikanlıyla kaçarsa, anneyi babayı ve musahip aileyi düşkün etmek ne dereceye kadar doğru? Köyde yapılan cemlerde düşkün olanlar bellidir, herkes tanır, bunlar ceme katılamaz, kurban eti yiyemezler.

Bugünkü duruma baktığımda çok farklı olduğunu görüyoruz. Toplumumuz Avrupa’da, İstanbul’da, Ankara’da veya diğer büyük şehirlerde cem yapıyor ve bu ceme herkes giriyor. Çünkü birbirimizi tanımıyoruz. Bu güzel geleneği korumamız açısından, buna nasıl bir çare bulmalıyız? Acaba dernekler, tarihteki köy işlevini üstlenmezler mi?

En önemli konulardan birisi de yapısal değişikliktir. Bunun için tarihi örnek alıp, bugünkü şartlara uygulamak mümkün olabilir mi?Tüm bunlar, üzerinde uzun uzun düşünülüp karar verilmesi gereken önemli konulardır. Toplum değişmek, yeniliğe ayak uydurmak zorundadır. Aksi halde toplum olmaktan çıkarız. Her şeye rağmen bu yola inanmış insanların yeniliğe açık olduğu, reformları uygulama kabiliyetlerinin bulunduğuna inanıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

Veliyettin Ulusoy

 

 

Alevi-Bektaşi Ahlakı

 

Alevi-Bektaşi toplumunda çok güçlü bir ahlak sistemi geliştirilmiştir. İbadet şekillerinde ve yaşantının diğer bölümlerinde oldukça toleranslı davranıldığı halde ahlak kurallarında etkin bir disiplin ve ona bağlı olarak caydırıcı yaptırımlar uygulanır. Ahlak dışı bir hareket, o kişinin toplum dışına atılmasına neden olur.

Her Alevi- Bektaşi, eline, diline ve beline sahip olacaktır:

Adam öldürmemek, yaralamamak, dövmemek, hırsızlık yapmamak, güveni kötüye kullanmamak, mal gasp etmemek, başkalarının hakkına tecavüzü kapsayan her türlü işten sakınmak, elini hangi koşullar içinde olursa olsun kötülüğe uzatmamak;

Yalan söylememek, yalan şahadette bulunmamak, sövmemek, başkalarını gıyabında çekiştirmemek, ayıp ve çirkin söz konuşmamak;

Belden gelecek kötülüklerden uzak durmak, ırz ve namusa saldırmamak, zina ve livata yapmamak, sarkıntılıkta bulunmamak, tüm kadınlara bacı veya ana gözüyle bakmak;

Alevi-Bektaşilikte üç temel kuralı oluşturmaktadır. Kişi hareketini önceden öz benliğinde ölçecek, kendine zor ve kötü geleni başkasına yapmayacaktır.

Sen sana ne sanursan ayruğa da anı san
Dört kitabın manası budur eğer varısa
Yunus Emre

Bu ahlak kuralları, kişinin özel yaşantısı içinde de özeleştiri ile denetlenen bir tür gelenek oluşturmuştur. Bu geleneğin etkisi yaygın ve temellidir. Yoluna bağlı bir Alevi-Bektaşi'nin eliyle koymadığı bir şeyi, sonradan yerine koymak, ödemek suretiyle de olsa alması mümkün değildir. Ali'yi seven kişi gözüyle görmediğini ve üstüne lazım olmayanı söylemez. Eşlerden herhangi birisi, özellikle koca, haksız bir nedenle veya keyfi olarak eşini boşayamaz. Kadın erkek eşitliği her yerde ve her yönde gerçekleştirilmiştir. Kadın, erkekten kaçmaya gerek görmez. Ahlak kurallarına saygısı ve iffetine güveni vardır. Ailede kadının özel bir ağırlığı vardır. Sözü dinlenir bir saygınlığı vardır. Cem ayinine ve kurban toplantılarına erkekle beraber kadın da katılır. Alevi-Bektaşi toplumunda ta başlangıçtan bu tarafa kadının erkekten kaçması, harem-selamlık olmamıştır.

 

Alevîlikte Kadının Yeri

 

Alevi-Bektaşi toplumunda kadına verilen hak ve yetkiler, ona gösterilen saygı -özellikle geçmiş yıllarda- taassubun hazmedemediği bir davranış olduğu, bu konuda çeşitli yalanlar ve iftiralar uydurulmuştur. Ruhu olgunlaşmamış kişiler, kendi öz benliklerini kötülüklerden arıtamadıkları için, Alevi-Bektaşi ayinlerine kadınların katılmasını, "mum söndü" ayinleri şeklinde insafsız ve bilgisiz iftiralara konu yapmışlardır. Ham ruhlu yobaz kişiler, Alevi- Bektaşi inancındaki yüceliği ve temizliği bir türlü anlayamamıştır. Bir Alevi-Bektaşi'nin, dem de içse, başka kadınlara bir bacı, bir ana gözü ile bakacağını, bu tür iftiracılar, kendi kötü niyetleri ile bağdaştıramamışlardır. Kendi kirli düşüncelerinden geçtiği gibi erkeklerin hayvani hislere kapılıp kadınlara saldıracaklarını sanmışlardır.

Oysa Hünkâr Hacı Bektaş Veli, kadını ile erkeği ile tüm Alevi-Bektaşi toplumunda yüce bir ahlak anlayışını geliştirmiştir. Kadın-erkek ayırmaksızın cemiyet içinde herkesin iffet ve namusuna saygılı, şehvani hislerden uzak, gerektiği takdirde güçlü toplumsal yaptırımlara dayalı bir terbiye ve eğitim sistemi oluşturulmuştur.

Toplumun çekirdeği olan aile müessesesi ve aile içinde dayanışma, evlilik müessesesinin sağlamlığı ve devamlılığı şuurlu bir dini inancın sosyal yaşantıdaki yansıması olarak kabul edilmektedir. Özden gelen temizlik ve kişinin özel yaşantısında, dini inançla güçlendirilmiş otokritik, dışarıdan yaptırım uygulanmasına çok seyrek gereksinme duyulmuştur. Kişinin kendi kendini denetlemesi, özellikle yapacağı işlerin iyi veya kötü olduğunu öz benliğinde ölçerek bir yargıya varması, onları büyük ölçüde kötülüklerden korumuştur.

 

             Düşkünlük

 

Bununla beraber, Alevi-Bektaşilerde "Düşkünlük" müessesesi denilen, toplumsal bir yaptırım yakın zamanlara kadar özenle uygulanmıştır. Alevi-Bektaşi toplumunda Talip, Dede, Mürşit kim olursa olsun kötülüklerden kendi istek ve iradesiyle sakınacaktır. Bu asıldır. Ancak o kişi kendisini bu kötü işlemlerden kurtaramamışsa onu Alevi-Bektaşi yolu düşkün saymıştır. Düşkünlük, bir cezadan çok caydırıcı ve ibret verici sosyal ve toplumsal bir tedbir niteliğindedir. Toplumun ahlak anlayışında çıkan hastalığın tedavisi, vücuda yayılmaması için yapılan bir tür ameliyattır. Haksız olarak eşini boşamış veya bir adam öldürmüş veya benzeri bir cemiyet veya ahlak kuralını ihlal etmiş kişi, yasal cezanın dışında Alevi-Bektaşi toplumunun dışına atılarak, bir mikrop gibi toplumdan soyutlanmaktadır. Düşkün olan kişi ile kimse selamlaşmamakta, evine gidip gelmemektedir. Kimse ondan bir şey isteyemediği gibi onun isteği de verilmemektedir. Ailesi düşkün olan kişiyi evinden dışarı atmadıkça, düşkün kişi ile aynı kazandan yemek yiyenler de düşkün gözü ile görülmektedir. Düşkünün musahibi de musahiplikten ayrılmadığı sürece, (bu, yalnız çok ağır suçlarda geçerlidir: Suç o kadar ağırdır ki, suçu işleyen öldü sayılır ve tabii ki ebediyen yola alınmaz.) musahibi olduğu düşkünle birlikte, aynı muameleye tabi, aynı davranışlara muhatap olmaktadır.

Düşkün suçunun ağırlık derecesine göre değişik süre bu durumda kalmakta, çevresi ve Ayin-i Cem Erenleri onun doğru yola yöneldiğine inandıkları takdirde, suçtan mağdur olanların zararını ödemek ve mümkün olduğu kadar onların rızasını almak koşulu ile ve "sitem" denilen bir para tazminatı ödeyerek düşkünlükten kaldırılmakta ve topluma katılabilmektedir.

Düşkün işlerinde, düşkün yapma veya düşkün kaldırmada Dede aracılığı ile Mürşit icazeti lazım ise de işin kesin sonuçlanmasında bir tür "Jüri" durumunda olan köy veya çevre halkının rıza ve muvafakati şarttır. Bu rıza alınmadıkça düşkünlük işlemi geçersizdir, yolun kuralına uygun değildir.

Buraya kadar dikkat edilirse "Kul hakkı" hep öne çıkıyor. Kul hakkının her adımda ihlalinin önlenmesi için azami gayret gösteriliyor.

 

Kurbanın cemevine getirilmesi

 

Kurbanın cemevi içerisine getirilmesi hepinizin bildiği gibi bizim geleneklerimizdendir. Ancak şehirde yapılan yeni cemevleri buna müsait olmayabilir. Bu durum karşısında gelenekleri bir kenara koymak, toplumun bir kısmı tarafından kabul görmeyeceği kesindir. Fakat toplum olarak bizler yeniliklere de çabuk ayak uydurabilen bir özelliğe sahibiz.

Şunu yapabiliriz: Dede, kurban sahibi, âşık ve toplumdan 8–10 kişi bunu dışarıda veya uygun bir yerde yapabilirler. Bu da İstanbul gibi bir yerde mümkün olmazsa, dede dışarıda kurbanı tığlar ve kurban cemevinde imiş gibi ibadete devam edilir.

Bunun başka da çaresi yok; mecburen zamana ayak uyduracağız. Hz. Ali, "Çocuklarınızı zamana göre yetiştirin." diyor. Yani zamana uyacağız. Zaten bu bir şekil ve esasa etkisi yok.

 

Eşlerin Boşanması

 

Bizim yolumuzda boşanma tek bir halde mümkündür. O da eşlerden herhangi birisi ihanet ederse, karşı tarafın, isterse boşanma hakkı vardır ve ihanet eden ölmüş sayılır. Musahibi tekrar musahip kavline girebilir.

Bunun dışında boşanma yoktur. Evlilik bir ikrardır. Kimse ikrardan dönme hakkına sahip değildir.

 

Nişanın Bozulması

 

Nişan hazırlık dönemidir. Gençlerin evliliğe hazırlığıdır, birbirlerini tanıyacaklar ve evlilik ikrarı vereceklerdir. Bu hazırlık döneminde henüz ikrar verilmemiştir. Çiftler bu dönemde anlaşamamışlarsa ayrılabilirler. Ancak bu da cezasız kalmaz: Ufak bir sitem ve kısa bir süre düşkünlük yaşanır. Bu süreyi ve sitemi mevcut şartlara göre toplum kararlaştırır, tabii ki dedenin öncülüğünde…

Taraflardan birisinin kaçması veya kaçırılması şartlara göre değişiklik göstermesine rağmen yukarda da bahsettiğim gibi kul hakkı manen ve madden muhakkak dikkate alınmalıdır. Sonuçta taraflardan birisi mağdur oluyor, bu da cezasız kalmaz.

 

Bacılara Lokma Verilip Verilmeyeceği

Ben 66 yaşındayım ilk defa böyle bir sorunla karşılaşıyorum.

Bizim yolumuzda cinsiyet, ırk ve benzeri sorunlar kesinlikle dikkate alınmaz. Cemevine gitme hakkına sahip herkes cemevine girdiği anda aralarında bir fark kalmaz, yani döşekte oturanla, eşikte oturan aynı hakka sahiptir.

Sizin cemlerde bulunsam, ceme gelen herhangi birisinin benimle bir sorunu varsa, beni dar'a kaldırıp hesap sorabilir. Burada benden hesap soracak kişinin kadın veya erkek olması hiçbir önem arz etmez. Zaten oraya gelenlerin kadını erkeği olmaz, en azından o gözle bakılmaz.

Hz. Peygamber miraç sonunda Kırkların Cemi'ne girerken neler olduğunu herkes bilir. Koskoca ahir zaman peygamberi, peygamberliğini dışarıda bırakmayınca içeriye giremedi. Ve orada 23 erkek, 17 kadın vardı ve aralarında hiçbir fark yoktu. Bir üzüm tanesini ezerek kırka böldüler ve herkes lokmasını eşit şekilde aldı. Eğer kadınlara lokma verilmiyorsa neden 23'e değil de 40'a böldüler?

Kırklar Cemi'ndeki olaylar bizler için çok önemli dersler içerir, bunlar üzerinde iyi düşünüp o şekilde karar vermeliyiz.

                      Kaynak:   Veliyettin Ulusoy:

 

 

Serçeşme Yazıları: Konuşmalar Söyleşiler

 

Dergâh’a bağlı Alevi-Bektaşi toplumunda o makamın adı “Mürşitlik makamı”dır.

“Biz Kendi Kendimize ‘Maşallah’ Demeyiz. Toplum Layık Görürse Makamı Söyler.”

                       Veliyettin Ulusoy

 

Cem Vakfı’nın Avrupa Birliği’nden mali yardım aldığı “Kısas Kültürel Mirası Geliştirme Projesi” ile ilgili olarak, kendisine internet ortamında soru sorulan Doğan Bermek, yazılı yanıtında sizin bu projeyi desteklemekte olduğunuzu aşağıdaki sözlerle iddia etti:

“Kısas’ın inanç önderi Sn. Veliyettin Ulusoy ile önce Ankara’da görüşerek projeyi ve içeriğini arzettim, konuyu sadece kavramakla kalmadılar, kapsamda da geliştirici ve aydınlatıcı açıklamalar getirdiler, daha sonra da kendisi ile sürekli iletişim içinde olduk ve gerek Kısas gerekse çevre ilişkilerimize büyük katkılarda bulundular. Kısaca proje oluşurken bizler ulaşabildiğimiz bilim adamları, yerel kişiler ve dergâha yakın kişiler, en başta Sn. Veliyettin Ulusoy olmak üzere çok kez bilgi verdik ve bilgi aldık.”

 

Serçeşme Dergisi- Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Sn. Bermek’in dediği gibi bu projeyi destekliyor musunuz? Kendilerine ilettiğiniz endişe ve uyarılarınız oldu mu?

Veliyettin Ulusoy-Bu projeyi ilk kez Ozan Sefai’den (Mehmet Acet) duydum. O bana “Cem Vakfı burada bir araştırma yapıyormuş” dedi. Araştırmanın tam mahiyetini bilmiyordu, ama Sefai o zaman karşıydı: “Biz o araştırmayı yaptık, kitap haline dönüştürdük” diyordu. İlk duyumum öyleydi, ama projenin bu kapsamda olduğunu bilmiyordum. 2005 yılının ilkbahar aylarıydı, tam hatırlamıyorum, sanırım Mart-Nisan aylarıydı, Doğan Bey’den bir telefon geldi. Daha önce kendisi tanımıyordum. Kendisini tanıttı, Ankara’da buluşmamızı istedi. Buluştuğumuzda bana araştırmayla, projeyle ilgili belgeler verdi. Ben de internetten ve diğer kaynaklardan bulduğum belgeleri de ekleyip bir dosya yaptım ve bir ay kadar sonra Kısas’a gittim. Tam tarihini hatırlamıyorum. Bu konuyu açtım Kısas’ta. Her gittiğim toplantıda konuşuldu ve tartışıldı bu konu. Orada taraftar olanlar da karşı olanlar da vardı. Hatta Aşık Meftuni bir de şiir yazmıştı.(Bu şiir aşağıdadır)  Karşı olduğunu belirten güzel bir şiir, hâlâ duruyor bende. Benim için toplumun kararı çok önemliydi, ama karar verirlerken mahiyetini de bilmeleri lazımdı, yani bilgilendikten sonra karar verilmesi çok önemliydi. Ancak bizdeki bilgiler, dışarıdan edinilmiş bilgilerdi. İşin parasal boyutu, ne yapılacağı, ne hedeflendiği tam bilinmiyordu.

Tabii proje ilk bakışta çok çekici geliyor; iyi, araştırılsın, güzel, deniyor. Ancak altından neler çıkacağı konusunda benim bugün bile tereddütlerim var. Ne çıkacağı hakkında bilgim yok, ancak tahmin edebiliyorum. Ancak Kısas’ta çoğunluk projeye taraftardı, bunu söylemek zorundayım. Ara ara Doğan Bermek telefon edip bilgi veriyordu. Hatta yapılacak bir sempozyumdan bahsetti. Doğan Bey sempozyuma benim katılmama yönelik arsuzunu dile getirdi. Ben reddettim, katılmak istemediğimi söyledim. “Kısas’a beraber gidelim” şeklinde davetleri oluyordu. Bunları da kabul etmedim. Direkt olarak “seninle gitmem” demedim, ama ben gitmiyorum anlamında bazı şeyler söyledim.Ondan sonra Doğan Bey’le, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde karşılaştık. Yine bu konuyla ilgili yaptıkları işleri özetledi. Şu kadar video film kaydı aldık filan şeklinde bilgi verdi.En son olarak bu sene Mart ayı içinde İstanbul Bostancı’da buluştuk. Orada kendisine, “Kısas’ı ikiye böldünüz. Bu projenin getirisi neyse, maddi manevi yönden ne getiriyorsa, Kısas’ın bu ikiliğini ödeyemeyecek, ikiye bölünmesini karşılayamayacak, yani zarar çok oldu” dedim. Kendisi bana Mayıs ayı içinde işlerinin biteceğini söyledi, fakat konuşmanın ardından muhabbet ederken, 2007 senesinde aşure törenlerini de kendilerinin tertipleyeceğini söyledi.

 

Serçeşme Dergisi- Kısas projesinin internet ortamında tartışılmasına varan noktada sizi rahatsız eden bir durum var mı? Gelinen bu durumla ilgili neler düşünüyorsunuz?

Veliyettin Ulusoy-Beni rahatsız eden durum, hiç istemediğim şey, Kısas’ın ikiye bölünmesidir. Ayrıca medyada ya da internette böyle tartışmalar da hiç hoşuma gitmeyen şeylerdir. Bu tür şeylere girmemiz bile doğru değildir. Fakat gerçeğin yanında durmamız şart. Beni yaralayan Kısas’ın ikiye bölünmesidir. Zaten Kısas politikadan, siyasetten dolayı ikiye bölünmüş durumda. Bu da tuzu biberi oldu. Şimdi her iki tarafta da bir kutuplaşma oldu. Beni rahatsız eden bu, yoksa başka rahatsız olduğum bir taraf yok. Niye bu duruma gelindi? Kısas bu durumu hak etmiş mi? Kısas’ın bu hale gelmesi beklemediğim, ummadığım bir şey. Niye ikiye bölündü Kısas? Eğer hayırsa hep beraber hayır, evetse hep beraber evet dememiz gerekirdi. Fakat demek ki istemeyenler de var, taraftar olanlar da var. Ya da bu projenin başka çekici tarafları var. Bunun içinde maddiyat söz konusu diye düşünüyorum. Bir takım insanları belki maddiyat çekmiş olabilir, bir ihtimal.

 

Serçeşme Dergisi- Sizinle proje onaylandıktan önce mi, sonra mı irtibat kuruldu?

Veliyettin Ulusoy- Bizim hep en son haberimiz oldu. Bu kapsamda Mart veya Nisan olabilir, Doğan Bey’le buluştuğumuzda belgelerle birlikte bu projeyi bana verdi. Bu kadar kapsamlı olduğunu o zaman duydum. Daha önce Mehmet’ten (Ozan Sefai) duyduğum Cem Vakfı’nın bir araştırması şeklindeydi, yani daha dar kapsamlı bir şeydi.

 

Serçeşme Dergisi- Doğan Bermek’den gelen bir başka e-postadan öğrendiğimize göre, Alevi Vakıfları Federasyonu’nun düzenlediği Seyit Mahmut Hayrani Hakkında Araştırma Yarışması’nın Danışma Kurulu’nda sizin adınız da yer alıyor. Sizin bu danışma kurulundan haberiniz oldu mu? Bu duyuru yapılmadan önce sizinle görüşülüp, erkâna uyarak onayınız alındı mı?

Veliyettin Ulusoy-Doğan Bey yukarıda değindiğim muhabbet sırasında özel hayatından, ne işler yaptığından, kazancından bahsetti. Bu muhabbet çerçevesinde Mahmut Hayrani Yarışması’ndan da bahsetti. Benden de o yarışmanın danışma kuruluna katılmamı istedi. “Yok” dedim, “Bu kurulda yer almak istemiyorum; Seyit Mahmut Hayrani konusunda Danışma Kurulu’na katkı yapacak bir bilgim yok” dedim. “Gençler var, bilim adamları var; onlardan kurun” şeklinde konuştum. O görüşmemizde Mahmut Hayrani ile ilgili araştırma yarışması konulu yazısının bir örneğini de bana verdi. Bu yazıda adım yoktu. Galiba ondan sonra bu yazıyı bir duyuru olarak hazırladığında ismimi koydu. Ama ben kendisine bu konuda hiçbir zaman olur vermedim. Ayrıca kendisi bana başka bir teklifte daha bulundu. Bu konuyla ilgili değil, daha farklı bir konuyla ilgiliydi bu teklif. On iki vakıf bir federasyon kurdular biliyorsunuz, Doğan Bey’in kendisi de bu federasyonun başkanıdır. Bu çerçevede bir konsey kurmayı düşündüğünü; bu konseyin inanç grubunun üç-dört kişiden oluşacağını; benim de o heyette olmam gerektiğinden bahsetti. Tabii bu düşünmem gereken bir konuydu, ama buna da çok olumlu bakmıyorum. Bakmamamın bir nedeni, kendime göre bir sebebi var. Bizim belli bir tarihsel görevimiz var. Biz bugün o görevi bile yapmakta zorluk çekiyoruz, sorunlarımız var. Bu nedenle onun bahsettiği oluşumda yer almayı, böyle bir kuruluşun konseyinde görev almayı istemiyorum. Küçümsediğimden değil, ama kendi görevimi tam yapamazken, bir de orada yapamayacağım bir görevi üstlenmeyi istemiyorum. Tabii bu soruya “evet” veya “hayır” diye yanıt vermedim, “düşünmem lazım” dedim. Durum budur, yani Doğan Bermek’le ilişkim, konuştuklarımın hepsi budur.

 

Serçeşme Dergisi- Bu yarışmanın duyurusunda, Danışma Kurulu’nda Doğan Bermek (Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı), Haydar Eren (Hak-Ev Vakfı Başkanı-Alevi Dedesi), Kenan Kaplan (Cem TV-Radyo Genel Müdürü) yanında sizin adınız ve unvanınız şöyle geçiyor: “Veliyettin Ulusoy (HacıBektaş Çelebi Kolu İnanç Önderi)”

Serçeşme Dergisi- Sizin unvanınızın bu şekilde yazılmış olması yolun edep erkânına aykırı değil mi?

Veliyettin Ulusoy-Bu konuya iki açıdan bakmak lazım. Dışarıdan birisi öyle de der, böyle de. Dışarıdan birisi ne derse desin, benim için çok da önem arz etmiyor. Ama içimizde, Dergâh’a bağlı Alevi-Bektaşi toplumunda o makamın adı “Mürşitlik makamı”dır. Ancak ne benim, ne de babamın hiçbir zaman “ben Mürşidim” diye en ufak bir iddiası olmamıştır. Hiç hatırlamıyorum babamın “ben Mürşidim” dediğini. Babam hep, “Mürşitlik” derdi, “deyişlerde de geçer, Muhammet Ali’ye mahsus, Hünkâr Hacı Bektaş Veli’ye mahsus olan bir sıfattır.” Biz de böyle diyoruz. Sadece görev bize gelmiş, biz de yapmaya çalışıyoruz. Sıfatı şuymuş, buymuş; herhangi birisi şöyle ya da böyle demiş, bunları çok önemsemiyorum. Bize bağlı olan toplum zaten bilir, söyler o makamı. Kendi kendimize “maşallah” diyecek halimiz yok. Toplum bizi layık görürse öyle der. Görmezse farklı sıfatlar da takar. Şahsen öyle veya böyle denmesi benim için çok önemli değil. Hatta çok zaman ben de bu unvanı kullanmam. Örneğin son televizyon programında da (Kanal Türk’te yayımlanan Muharrem Sohbetleri-AK), “İsmimi yazın yeter” dedim. “Yok, unvanınız yazacağız” diye ısrar ettiler. Sempozyumlarda da ismimi yazın yeter derim. Tanıyan tanır, tanımayan tanımaz. Biz sıfatlar peşinde koşan insanlar değiliz.

 

 

 

 

 


Kısas ve Akpınar'lıların sitesidir  |  E-Mail: kirnis45@hotmail.com